Varia

Varia: Your receiver to listen Mike Radio;

Davide   from   Parma -Italy:

Kees         Amstelveen – Netherlands:

Thomas  from Winterthur Switzerland:

 

Igor  from   Kirov  (central) Russia

 

UPDATE: Het AT heeft voor de kortegolf  (HF)  5 vergunningen afgegeven in de periode  2019 t/m 2021. Enkele zullen weer ingetrokken zijn, zodat je ervan uit mag gaan dat zo’n 3  zenders binnen NL in de korte-golf actief zijn met een vergunning.

complete procedure to obtain a dutch shortwave broadcasting license (In dutch):

Aanvraag-procedure voor een kortegolf omroepfrequentie.

Naar aanleiding van een vraag volgt hierbij de informatie voor de  procedure tot  het aanvragen van een korte golf omroepfrequentie. Er zijn 4 instanties waar u zich dient te melden:

1e instantie Een KG-frequentie wordt gehonoreerd door de HFCC http://www.hfcc.org/ ook de coördinatie van HF-omroepfrequenties wordt uitgevoerd door HFCC (gevestigd in Praag/Tsjechië).

Communicatie  per mail / schriftelijk in het Engels. 

Het  HFCC membership is noodzakelijk om een aanvraag mogelijk te  kunnen maken. Aangezien Agentschap Telecom geen ’member’ van  HFCC meer is,  wordt aanvragers verzocht zelf een ‘membership’ aan te vragen. De jaarlijkse fee bedraagt op dit moment € 350 per jaar. Een aanvraag voor een frequentie kan per mail worden ingediend in een bepaald format. Ook zijn er eisen opgesteld m.b.t. de antennes.  De juiste formats vindt u op de HFCC site.  Mocht u via de HFCC website geen contact krijgen, dan kunt u ook direct het secretariaat, dhr Vladislav Cip, benaderen via: Tel +420 737 346 541 of +420 910 110 774 of e-mail: vcip@hfcc.org

Voor alle duidelijkheid wil ik u er nog op wijzen dat een aanvraag voor een KG-frequentie niet per definitie hoeft te worden gehonoreerd door de HFCC. (Een HFCC registratie is geen zendvergunning, maar is nodig voor de aanvraag van een  Nederlandse zendvergunning ).

 

2e instantie  De HF omroepzendvergunning dient u aan te vragen bij Agentschap Telecom.

Aanvraag zendvergunning:

Om voor een HF omroepzendvergunning  bij Agentschap Telecom  in aanmerking te kunnen komen is naast een frequentie-allocatie van HFCC ook een zendtijdtoewijzing nodig.  Deze zendtijdtoewijzing wordt afgegeven door het Commissariaat voor de Media (de 3e instantie).

Vanzelfsprekend dient daarnaast de aanvrager te beschikken over een geschikte opstelplaats met daar aan verbonden een omgevingsvergunning  (voorheen hinderwetvergunning). Een omgevingsvergunning is noodzakelijk bij zenders met  een vermogen* vanaf 1 kW.

Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente (de 4e instantie) waar de zendinstallatie zich bevindt. *Onder vermogen wordt verstaan het totaal van aan de zendinstallatie geleverde vermogen. Het werkelijk uitgestraalde vermogen is dus beduidend minder. Een voorbeeld: het aan de zendinstallatie geleverde vermogen is 1 kW.  Het rendement van de zender is 50% (-3dB) en het rendement van de antenne is ook 50% (-3dB). Het EIRP is dan 250 W (-6B). Nb: voor 250 watt eirp is dus in deze situatie een omgevingsvergunning vereist,  in het voorbeeld  wordt namelijk 1 kW  vermogen geleverd aan de zendinstallatie.  **

Een zendvergunning wordt standaard voor 5 jaar verleend.

Een frequentie wordt in principe door de HFCC voor een halfjaar toegewezen en kan elk half jaar weer verlengd of veranderd worden. (bij HFCC én het AT).   

De aanvraag voor de zendvergunning  kunt u per e-mail sturen naar info@agentschaptelecom.nl

met de volgende gegevens:

Een bevestiging van uw HFCC lidmaatschap,

De HFCC zendtijdtoewijzing,

De technische gegevens zoals door de HFCC aan uw verstrekt zoals de toegewezen frequentie,

De uitzendtijden,

Het toegewezen vermogen (Watt, EIRP),

De toegestane bandbreedte (kHz) ; 

De vorm van modulatie,

De antenne gegevens: stralingspatroon, polarisatie, versterking in hoofdrichting dB, antenne hoogte, voor zover beschikbaar,

Uitzendlocatie: Graden, minuten en seconden : –°–‘–.-“N -°–‘–.-“E  (voorbeeld 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E), en de daarbij behorende adresgegevens.

Kosten:

De kosten voor het verlenen van een nieuwe vergunning en de toezichtskosten staan vermeld in de regeling https://wetten.overheid.nl/BWBR0041576/

Voor een wijziging  van de vergunning (van bijvoorbeeld een frequentie)  wordt indicatief  € 250 in rekening gebracht.

 

Overzicht kosten:

In 2022 stijgen de tarieven van het agentschap, ten opzichte van die in het jaar 2021,  over de gehele linie met 4,99%.

Jaarlijkse membership fee HFCC:                    €     350

Kosten uitgifte vergunning eenmalig:            €    633 

 

Toezichtkosten,

Jaarlijks per opstelplaats:                                    €    368     (tarief 2022)

Jaarlijks per kW:                                                        €    610      (tarief 2022)

Ad:  Wijziging van vergunning,  dus bijv. wijziging  van frequentie melden  aan het AT, kost -per melding – indicatief  € 250.

+  kosten omgevingsvergunning van de gemeente;  deze is noodzakelijk bij zenders met  een vermogen vanaf 1 kW.  De kosten van de verplichte omgevingsvergunning voor zenders van 1 kW (geleverd vermogen aan de zendinstallatie) is per gemeente verschillend.  Dit bedrag aan te betalen leges kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s bij grotere installaties , eenmalige kosten.    

+  jaarlijkse toezichtskosten ( van de 3e instantie; ) Commissariaat voor de media  € 2.339  (verplicht, zie specificatie onder).

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

met vriendelijke groet, 

Spectrummanagement – Media Department

Agentschap Telecom

Ministerie van Economische Zaken

Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen | Postbus 450 | 9700 AL | Groningen http://www.agentschaptelecom.nl

*** De jaarlijkse toezichtskosten van het commissariaat:

We kennen in Nederland 2 soorten omroepen, de publieke (denk aan lokale, regionale en landelijke omroepen als NPO en Radio 1 t/m 5). De overige omroepen zijn vaak van burgers en bedrijven (natuurlijke- en rechtspersonen) die  onder de commerciële omroepen vallen ( geen internet en geen LP AM middengolf). 

Wil je een omroep beginnen,  dan heb je vooraf toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media. Met deze toestemming kun je vervolgens frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom (AT).  Voor de toestemming betaal je jaarlijks toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media.

Ieder (meerderjarige) natuurlijke of rechtspersoon kan toestemming krijgen voor het verzorgen van een commerciële omroep, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt;
  • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Voor het beginnen van een (commerciële) omroep is vooraf toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media. De aanvraag moet altijd schriftelijk en ondertekend worden ingediend.

In de brochure omroepdiensten staat informatie over:

  • welke gegevens het Commissariaat voor de Media nodig heeft;
  • aan welke regels op het gebied van reclame, sponsoring en quotabepalingen de commerciële omroep moet voldoen;
  • wat de hoogte van de toezichtskosten zijn die jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media moeten worden betaald.

Bedragen

Het jaarlijks te betalen bedrag aan het Commissariaat  is afhankelijk van de soort dienst (radio, televisie of kabelkrant), het technisch (potentieel) bereik, marktaandeel, het uitzendgebied van een dienst (binnen- of buitenland), en het aantal uitzenduren.

Als we de tabel volgen zien we onder radio-omroepdiensten “buitenland” ( KG richt zich primair op het buitenland)  en bij  minder dan 12 uur zendtijd per week,  bedraagt  het jaarlijkse bedrag aan toezichtskosten :  € 2.339 ,93   (tarief 2021)  (Dit bedrag is niet afhankelijk van het vermogen of het bereik van de zender).

*aAngeziem het technisch bereik en het aantal werkelijke luisteraars steeds meer beperkt is bij Kortegolf, verdient het aanbeveling om met het commissariaat in gesprek te gaan over een mogelijk gereduceerd Tarief. 

 

Voor LP AM zenders middengolf worden aanzienlijk lagere bedragen gerekend door AT en het Commissariaat voor de media. Dit laatste Klopt ook volgens bovenstaande tabel. (tarieven AT, LP AM MG voor 2022 hieronder:
Laag vermogen middengolf 2022 Per vergunning € 164 B
Per vergunning met een vermogen van ≤1 watt € 175
Per vergunning met een vermogen van 50-100 watt € 462